[ ᐅᒋᐺ ] Ojibwe English

ᐊᐦᐊᐤ ᑳᔕᑫᓐᐢ ᐌᓂᐦᔑᐣᐠ
ᓅᐦᐊ ᒑᓐᓱᐣ ᐅᑮ᐀­ᐅᔑᐲᐦᐋᐣ ᐅᐦᐅ ᑎᐹᒋ­ᒧᐎᐣ

ᒦ ᓇᐣᑫ ᐐ᐀­ᓴᓇᑭᓯᐟ ᐊᐦᐊᐤ ᐃᐦᑴ ᑌᑯᐦᔑᐣᐠ ᐅᓈᑯᐦᔑᐠ ᐲᑕᐎᐟ ᑮᑰᐣᔭᐣ ᐯᑭᐡ­ᑲ­ᓇ­ᓂ­ᓂᒋᐣ᙮ ᐃᐣᑕ­ᓂ­ᒧᐦᔑᐤ ᐌᐣᒋ᐀­ᒥᓄᒫᒪᐠ ᑮᑰᓐ᙮ ᐅᐣᓵ­ᒥᑑᐣ ᐊᐦᐊᐤ ᐃᐦᑴ ᐌᐣᒋ᐀­ᓇᓃᓵ­ᓀ­ᓂᒪᐠ᙮ ᑳᐐᐣ ᓂᓂᐦ­ᓯ­ᑐᐦ­ᑕᐣ­ᓰᓇᐣ ᐅᑎᐦ­ᑭ­ᑐ­ᐎᓇᐣ, ᓂᓂᐦ­ᓯ­ᑐᐦᑖᐣ ᐃᑕᔥ ᐅᒦᒋᒻ ᒋ᐀­ᑎᐸᐦ­ᐊ­ᒪᐎᐟ᙮ ᐃᐣᑯᓈ ᑮᑰᓐ ᒦ ᑕᔥ ᓅᐦᐱ­ᓇᓇᐠ ᐊᐦᐊᐤ ᐃᐦᑴ᙮

ᓂᓇᐣ­ᑕ­ᐌ­ᓂᒥᐠ ᓇᐣᑕ­ᐙ­ᐸᒪᐠ ᐅᑳᔕ­ᑫᓐ­ᓯᒪᐣ᙮ ᐃᐣᑎ­ᐹ­ᒋ­ᒧᐦ­ᑕᐎᐠ ᑮ᐀­ᐹᐦᑳᐦ­ᑯᐦᓯᐣᐠ ᐃᐡᒀᐣᑌᒻ ᒦ ᑕᔥ ᑳᔕᑫᓐᐢ ᑮ᐀­ᑮᒦᐟ᙮ ᐃᐣᐲᐣᑎᑫ ᐅᐙᐦ­ᑳᐦ­ᐃ­ᑲᓂᒻ᙮ ᑭᓰᐲ­ᑲᐦ­ᐃ­ᑲᓂᐣᐠ ᐃᔑᒫᑾᐟ ᐲᐣᑎᐠ᙮ ᐃᐣᔒᐣ­ᑫᐣᑖᐣ ᑭᓰᐲ­ᑲᐦ­ᐃᑲᐣ ᐌᐣᒋ᐀­ᒫᒑᔮᐣ ᐌᐐᑊ᙮ ᐊᔕᐡ­ᑮᐦᑳ ᐊᑾᒌᐣᐠ᙮ ᐃᐣᓵ­ᑭᐦᑑᐣ ᐊᔕᐡᑭ ᐯᐹ᐀­ᐅᐣᒋ᐀­ᑎᑎᐱ­ᐱ­ᓱᔮᐣ ᐲᓂᔥ ᐐᓂᓯᔮᐣ᙮ ᓂᒥᓋ­ᒪᐣᒋᐦ᙮

ᑫᓯᐦᑲ ᓂᒫᒋ­ᐸᐦᑑ᙮ ᐃᐣᑮ᐀­ᓇᐣᑐᒫᒫ ᒥᐦᑎᐠ ᐁᔑᒫ­ᑯᓯᐟ ᐙᑯᐦᔑᐣᐠ᙮ ᐊᐦᐊᐤ ᐙᑯᔥ ᑮ᐀­ᐊᔮ ᐅᒫ ᒦ ᑕᔥ ᑫᑫᑦ ᒣᒀᔮᒃ ᐃᔑᓈ­ᔑᐦ­ᑲᐙᐟ ᑳᔕᑫᓐᓴᐣ᙮ ᐃᐣᐱ­ᒪᐦᐊᓈ ᐊᐦᐊᐤ᙮ ᓂᐐ᐀­ᒥᐦᑲᐙ ᑳᔕᑫᓐᐢ ᐊᐦᐲ ᒥᐦᑲᐗᐠ ᐙᑯᔥ᙮ ᒥᓉᐣ­ᑖᑾᐟ ᐃᐦᐃᐤ᙮ ᓂᒥᓉᐣᑖᐣ ᐸᐹᒥ­ᓂ­ᔕᐦᐗᒀ ᐙᑯᐦᔕᐠ᙮

ᐸᐣᑲᐣ ᒣᒀᔮᒃ, ᐃᐣᐯᔑᐠ ᐅᒫ᙮ ᑮ᐀­ᑭᐦᒋ᐀­ᐃᔑᐌᐸᐟ ᐃᐡᒀ᐀­ᓈᐗᐦᑴᐠ ᐌᐣᒋ᐀­ᑳᒋᑳ­ᓱᐙᐟ ᐊᐌᐦ­ᓰᐣᔭᐠ ᑫᔮᐱ᙮ ᑳᐐᐣ ᓂᒥᐦ­ᑲ­ᐙᐦᓰᐣ ᐙᑯᔥ, ᑳᐐᐣ ᓂᒥᐦ­ᑲ­ᐙᐦᓰᐣ ᑳᔕᑫᓐᐢ᙮ ᐋᐱᐦᑖ᐀­ᑎᐱᐦᑲᐟ ᐗᔩᐸ᙮ ᐃᐣᑕ­ᔦᐦ­ᑾ­ᒪᐣᒋᐦ ᐌᐣᒋ᐀­ᓅᑭᐸᐦ­ᑑᔮᐣ ᒋ᐀­ᔑᑭᓇᐠ ᒥᐦᑎᐠ᙮ ᐊᒋᑕᒨ ᐁᐱᐟ ᐗᑎᐦ­ᑾᓂᐣᐠ ᐃᐣᐹᐦ­ᐱᐦᐃᐠ ᐲᓂᔥ ᐙᐸᐣ­ᑕᐦᐊᐠ ᓃᐱᑕᐣ᙮ ᐊᓂᒬ­ᐌ­ᐸᐦᑑ ᐊᐦᐊᐤ᙮ ᐊᐦᐯᑭᔥ ᐐ᐀­ᒪᐗᑎᐦᔑᐟ ᐗᔩᐸ –­ ᓂᒥᐦ­ᓴᑖᐣᐠ ᐲᐣᒐ­ᔨᐦᐄ᙮

—ᐋᐣᑎ ᑕᔥ ᐊᐦᐊᐤ ᑳᔕᑫᓐᐢ᐀­ᐃᔥ? —ᐃᐣᑖᐱᒋ᐀­ᑲᑴᒋ­ᒥᑎᐢ ᐸᐹᒧᐦ­ᓭᔮᐣ ᒣᒀᔮᒃ ᐱᐦᔕ­ᑮᐡᑳᐠ—᙮ ᐋᓃᔥ ᒪᔮᒑᐟ ᒋ᐀­ᐅᐦᑲ­ᐎᐦ­ᐋᐦ­ᓯᐗᐠ? ᐌᑯᓀᐣ ᐁᐣᑑ­ᑕ­ᐎᑯᐟ ᐙᑯᐦᔕᐣ?

ᓂᒥᑯᐡ­ᑳ­ᑌᐣᑕᒻ ᒦᓇᐙ ᓂᒫᔐᐣᑕᒻ᙮ (ᐃᐣᑖᐦ­ᑯ­ᓰᐡ­ᑳᑯᐣ ᑮᑰᓐ ᐯᑭᐡ­ᑲᓇᐣᐠ ᓂᓇᑭᔒᐣᐠ ᑲᓇᐸᐨ᙮) ᓴᓇᑲᐟ ᐃᐣᑕ­ᓄᐦ­ᑮ­ᐎᓂᒻ᙮ ᐃᐣᑖ᐀­ᐊᓉᑊ᙮

ᓰᐲᐣᐠ ᐃᐣᑎᔖ ᒋ᐀­ᑕᐦᑭᐦ­ᔑᓈᐣ᙮ ᐊᑯᒧᔮᐣ ᐃᐣᑲ­ᓇ­ᐙᐸᒫ ᑎᐱᒃ᐀­ᑮᓯᔅ ᐌᒋᐦ­ᒑ­ᑯ­ᐲᐦᔑᐣᐠ᙮ ᑯᐡᒀ­ᐙ­ᑎ­ᓯᔮᐣ ᐃᐣᐸ­ᑲᐦ­ᑳᐸᒫ ᑎᐱᒃ᐀­ᑮᓯᔅ ᐊᑭᑎᐲᐠ᙮ ᒪᒫᒌᔮᐣ ᓂᐲᐣᐠ ᐃᐣᑳ­ᐌ­ᑭᐦᑑᐣ ᐌᐣᒋ᐀­ᒫᑖᐦᐊᐣ ᑎᐱᒃ᐀­ᑮᓯᔅ ᒦ ᑕᔥ ᐙᐸᒫᐦ­ᓯᐗᐠ᙮ ᐴᒡ ᓂᐐ᐀­ᑯᐡᒀ­ᐙᑎᐢ ᒋ᐀­ᐸᑲᐦ­ᑳ­ᐸᒪᐠ᙮

ᑫᓯᐦᑲ ᐃᐣᑭᐦ­ᑫᐣᑖᐣ ᐋᐣᑎ ᑳᔕᑫᓐᐢ᙮ ᐙᐦᑳᐦ­ᐃ­ᑲᓂᐣᐠ ᐃᐣᑕᐦ­ᐸᐦᑑ, ᐅᐣᒋ­ᑳᓅᐣ ᓃᓂᓯᐦᓴᐣ ᑫᔮᐱ᙮ ᐊᑾᒌᐣᐠ ᐊᔮ ᐊᐦᐊᐤ ᐃᐦᑴ ᓇᐣᑕ­ᐙ­ᐸᒫᐟ ᐅᑳᔕ­ᑫᓐ­ᓯᒪᐣ᙮ ᓂᒥᑭᓈ ᒋ᐀­ᐙᐸᒥᐟ᙮

—ᑳᐐᐣ ᑭᑎᓀᐣ­ᑕᒻ­ᓰᒥᐣ ᐌᐌᓂ —ᐃᐣᑎᓈ᙮ ᑳᐐᐣ ᐅᓂᐦ­ᓯ­ᑐᐦ­ᑕᐣᓰᐣ ᐃᐣᑎ­ᓉ­ᐎᓂᒻ ᐌᐣᒋ᐀­ᐋᐱᑖ­ᓇ­ᑭ­ᑑᓈᐣ—᙮ ᐊᓂᒧᐦᔑᐣᐠ ᐃᐣᑮ᐀­ᐃᓀᐣᑕᒻ, ᑳᔕᑫᓐᐢ ᐃᑕᔥ ᑭᓇᐣ­ᑕ­ᐙ­ᐸ­ᒫᓈᐣ᙮ ᒋ᐀­ᒥᐦᑲ­ᐗᐣᑭᐟ ᑳᔕᑫᓐᐢ ᑭᑖ᐀­ᐃᓀᐣ­ᑕ­ᒪᒥᐣ ᑳᔕᑫᓐᓯᐣᐠ᙮

ᐙᐦᑳᐦ­ᐃ­ᑲᓂᐣᐠ ᐃᐣᐲᐣᑎᑫ ᓅᐦᐱ­ᓇᔑᐟ ᐊᐦᐊᐤ ᐃᐦᑴ᙮ ᑭᓰᐲ­ᑲᐦ­ᐃ­ᑲᓂᐣᐠ ᐃᔑᒫᑾᐟ ᑫᔮᐱ᙮ ᐃᐣᒑᐦᒑᒻ᙮

—ᑮ᐀­ᑭᐦᒋ᐀­ᐃᔑᐌᐸᐟ ᒦᓇᐙ ᑮ᐀­ᑭᒥᐗᐣ᙮ ᓅᐣᑯᒻ ᐊᔕᐡ­ᑮᐦᑳ ᐊᑾᒌᐣᐠ᙮ ᓃᐣ ᐃᐣᓵ­ᑭᐦᑑᐣ ᐊᔕᐡᑭ, ᑳᐐᐣ ᐃᑕᔥ ᐅᓵᑭᐦ­ᑑᐣᓰᐣ ᑳᔕᑫᓐᐢ᙮

ᒌᐹᐦ­ᑴ­ᐎ­ᑲ­ᒥᑯᐣᐠ ᐃᐣᐲᐣ­ᑎ­ᑫᒥᐣ᙮ ᐅᐦᑯᐦ­ᓯᓅᐣ ᐲᓯᐦ­ᑮ­ᑲᓇᐣ ᐹᓇᐦᑭᐣ᙮ ᐃᐣᒑᐦᒑᒻ ᒦᓇᐙ᙮ ᐃᐣᔒᐣ­ᑫᐣᑖᐣ ᑭᓰᐲ­ᑲᐦ­ᐃᑲᐣ᙮

—ᑳᔕᑫᓐᐢ ᐅᒥᓉᐣᑖᐣ ᐋᐱᒋ᐀­ᐹᐦᓱᐟ᙮ ᐙᐦᑳᐦ­ᐃ­ᑲᓂᐣᐠ ᑖ᐀­ᑕᔒᐦᑫ ᒋ᐀­ᐹᐦᓱᐟ ᐹᒋᐲᐦ­ᓵᑭᐣ᙮

ᐃᐣᐲᐦ ᐲᓂᔥ ᑲᓇᐙ­ᐸᒥᐟ ᐗᐐᐣᑫ᙮ ᒦ ᑕᔥ ᓈᓯᐦ­ᑲᒫᓐ ᐲᓯᐦ­ᑮ­ᑲᓇᐣ ᐹᓇᐦᑭᐣ᙮

—ᐅᔒᐣ­ᑫᐣᑖᐣ ᐃᐦᐃᐤ ᐊᔕᐡᑭ ᐊᑾᒌᐣᐠ ᑳ᐀­ᐅᐣᒋ᐀­ᒫᒑᐦᓯᐠ ᑳᔕᑫᓐᐢ᙮ ᐊᐦᐸᓀ ᐅᒫ ᐲᐣᑎᐠ ᑮ᐀­ᐊᔮ ᐊᐦᐊᐤ᙮

ᐃᐣᑑᐣ­ᐱ­ᓈᓇᐣ ᐲᓯᐦ­ᑮ­ᑲᓇᐣ᙮ ᐃᒫ ᐊᔮ ᑳᔕᑫᓐᐢ ᐊᐦᐱᐦ­ᔑᒧᐟ ᐙᐴᔮᓂᐣᐠ ᐯᐢᑳᐠ᙮ ᐃᐣᔔ­ᒦᐣ­ᑴᐦ­ᑕ­ᐎ­ᑯᓈᐣ ᐊᐦᐊᐤ ᑳᔕᑫᓐᐢ᐀­ᐃᔥ᙮

ᓅᐣᑯᒻ ᒥᓇᐙ­ᓂᑯᓯ ᐊᐦᐊᐤ ᐃᐦᑴ᙮ ᐅᑲᑲ­ᓅᓈᐣ ᑳᔕᑫᓐᓴᐣ ᐌᐣᒋ᐀­ᑲᓇᐙ­ᐸ­ᒥᐦᓯᐠ᙮ ᐃᐣᑭᒨᐟ ᐅᐡᑭ᐀­ᑮᑰᓐ ᒋᑆ᐀­ᒫᒑᔮᐣ᙮ ᐐ᐀­ᒥᓄᐦ­ᐳᑯᓯ᙮ ᑳᐐᐣ ᐃᐣᔒᐣ­ᑫᐣ­ᑕᐣᓰᐣ ᐃᐣᑕ­ᓄᐦ­ᑮ­ᐎᓂᒻ ᐊᔮᐣ­ᑯ­ᑎᓄᐣᐠ᙮

ᒦ ᐦᓴ ᑯ ᐃᐦᐃᐤ᙮

ᒥᓄᐗᐦᑮᐣᐠ, ᐱᐴᓂ᐀ᑮᓯᔅ 2019
www.animoshing.net